Podsjećamo Birače – Izbori su Jedini Dan Kada Oni Donose Odluke

Podsjećamo Birače - Izbori su Jedini Dan Kada Oni Donose OdlukeAutor: Esad Krcić

Centralna izborna komisija BiH je 5. maja raspisala izbore koji će se održati 3.oktobra t.g. U povodu izbora, odnosno registracije glasača predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadziabdić će od 08. do 16. maja boraviti u SAD-u. Za vrijeme navedene posjete obići će građane BiH koji žive u Chicago-u, Saint Louisu, Detroitu i Grand Rapidsu. Bošnjaci.Net su iskoristili priliku dolaska predsjednice CIK BiH te su obavili razgovor o izborima, načinu registriranja kao uvjetu legalnog učešća na oktobarskim izborima.

Bošnjaci.Net: Poštovana g. Hadžiabdić, da li BiH spremno ulazi u nove izbore?

Hadžiabdić: Ja mogu reći da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u potpunosti spremna da i ove izbore provede na fer i demokratski način, u skladu sa ustavom i zakonom. U ovom trenutku u potpunosti su jasna i poznata sva izborna pravila i to za sve učesnike u izbornom procesu.

Nemamo namjeru da ignorišemo presude Evropskog suda za ljudska prava

Bošnjaci.Net: To smo vas pitali iz razloga zato što vlasti BiH još uvijek nisu uskladile Ustav i Izborni zakon BiH koji bi morao biti u skladu sa presudom Europskog suda za ljudska prava. Ali i pored ovih nedostataka CIK je rapisao izbore. Da li time i CIK BiH ignorira presudu Europskog suda?

Hadžiabdić: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je raspisala izbore 05. maja i oni će se održati u nedjelju, 03. oktobra ove godine. A što se tiče presude iz Strazbourga, moram iznijeti nekoliko bitnih činjenica. Na osnovu Zaključka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 10.2.2010. godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 6. sjednici od 18.2.2010. godine usvojila Prijedlog plana aktivnosti za izmjene Ustava BiH i Izbornog zakona BiH u cilju primjene Odluke Europskog suda za ljudska prava u Strazbourgu u predmetu Sejdić – Finci. Prijedlog plana aktivnosti je dostavljen Vijeću ministara BiH i kolegiju oba doma PS BiH. Rokovi koje je CIK BiH u tom prijedlogu planirala su u potpunosti prihvaćeni u Akcionom planu koje je Vijeće ministara usvojilo 4. marta. Ipak Interresorna radna grupa koja je trebala realizirati aktivnosti iz akcionog plana, nije uspjela završiti zadatak. Napominjem da Centralna izborna komisija BIH nije imala predstavnike u toj radnoj grupi. Smatram da će Bosna i Hercegovina sigurno ispoštovati presudu i da niko u ovoj zemlji nema namjeru da presude Evropskog suda za ljudska prava ignoriše. Ono što nije ispoštovano su rokovi iz Akcionog plana. Centralna izborna komisija je nastojala da prijedlogom plana inicira rješavanje ove problematike prije raspisivanja izbora. Radne metode za nadzor nad izvršenjem presuda ovog suda propisuju da je država dužna da u roku od 6 mjeseci dostaviti Komitetu ministara Akcioni plan koji će sadržavati generalni plan mjera koje će se poduzeti na izvršenju presude i rokove za poduzimanje mjera. Ovo je za vlasti u BiH značilo više vremena ali i isključivalo mogućnost da se diskriminirajuće odredbe iz zakona i ustava budu uklonjene za Opće izbore 2010. godine.

Država će trpiti posljedice jer konstantno dobijamo upozorenja iz Vijeća Evrope

Bošnjaci.Net: Da li diskriminirajuće odredbe koje su još uvijek na snazi dovodi u pitanje legalitet i legitimitet samih izbora?
Hadžiabdić: Smatram da ovi izbori neće biti ništa manje legalni i legitimni nego raniji provedeni u BiH od 2002. godine. Naime i ovi izbori će biti provedeni na osnovu zakona i zasnovani na volji glasača. Moguće da će država ipak trpiti posljedice i u tom smislu konstantno dobijamo upozorenja iz Vijeća Evrope. Na obavezu poštivanja ratifikovanih ugovora i diksriminirajuće odredbe međunarodna zajednica nas je podsjećala i prije presude, u svojim izvještajima nakon svakih izbora provedenih nakon 2002. godine, ali sada presuda cijelom problemu daje dodatnu težinu i doprinosi lošem dojmu o našoj zemlji.

Susret sa grđanima BiH u SAD

Bošnjaci.Net: Od 8.-16. maja boravit ćete u SAD. Koji je prvenstveni razlog vaše posjete?

Hadžiabdić: Razlog posjete su državljani BiH s pravom glasa, odnosno Centralna izborna komisija BiH im na ovaj način želi približiti izborni proces i u direktnom kontaktu dati osnovne upute kako da se prijave da glasaju, koja su to dokumenta koja su im potrebna, kako da obave sam čin glasanja. Ja sam u ime Centralne izborne komisije BiH u posjeti SAD-u, dok će moje kolege biti u posjeti drugim djelovima svjeta gdje se nalazi znatan broj državljana BiH.

Bošnjaci.Net: Koje gradove planirate posjetiti?

Hadžiabdić: Čikago, Saint Louis, Detroit i Grand Rapids.

Proces registracije isti kao i za prošle izbore

Bošnjaci.Net: Uzrokom agresije na BiH ogromna populacija naših građana sada živi u inozemstvu. Da li možete pojasniti proces registracije, kako će se odvijati; da li uopće ima razlike od prijethodnih godina?

Hadžiabdić: Ne, nema razlike u odnosu na prošle izbore, postoje dvije kategorije birača iz inostranstva, to su ona lica koja privremeno borave u inostranstvu i izbjegla lica. Rok za prijavu je 19. juli ove godine.

1. LICE KOJE PRIVREMENO BORAVI IZVAN BiH
dokumenti koje treba dostaviti su:
– popunjen i svojeručno potpisan obrazac PRP 1,
– kopija jednog važećeg dokumenta (lična karta BiH ILI vozačka dozvola BiH ILI pasoš BiH).

2. IZBJEGLO LICE
dokumenti koje treba dostaviti su:
– popunjen i svojeručno potpisan obrazac PRP 1,
– dokument za dokazivanje državljanstva BiH,
(uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci ILI kopija važećeg pasoša BiH),
– dokument za dokazivanje identiteta sa fotografijom:
kopija važećih isprava izdatih od strane zemlje domaćina ILI kopija izbjegličkog kartona izdata od vlade zemlje domaćina ILI kopija drugih dokumenata izdatih od međunarodne organizacije,
– dokaz o prebivalištu–kopija stare lične karte ILI kopija potvrde o prebivalištu.
Ukoliko se ne dostavi dokaz o prebivalištu, Centralna izborna komisija BiH će provjeriti da li se lice nalazi na popisu stanovništva iz 1991. godine. Ako se bude nalazilo na popisu iz 1991. godine, bit će upisano u Centralni birački spisak za glasanje izvan Bosne i Hercegovine.

Ovo je potrebna dokumentacija za lica koja se prvi put prijavljuju da glasaju iz inostranstva. Svi oni birači koji su iz inostranstva glasali na prošlim izborima će na kućnu adresu, naravno ako je nisu promjenili, dobiti od Centralne izborne komisije BiH obrazac PRP-2 koji trebaju popuniti i sa kopijom važećeg identifikacionog dokumenta vratiti u Centralnu izbornu komisiju BiH.

Bošnjaci.Net: Često pred izbore, ali i nakon izbora, dobijamo poruke građana BiH da su im uskraćena prava upravo zbog procesa složenosti registracije?
Hadžiabdić: Nažalost, za birače iz inostranstva važi aktivna registracija i moraju uraditi naprijed navedeno da bi dobili na adresu glasačke listiće.

Prijave za registraciju i putem e-maila

Bošnjaci.Net: Isto tako dešava se da ne dobiju ili pak dobiju obrasce za registraciju kad je već prošao rok registracije. Kako ove godine poboljšati i olakšati uvjete registracije u cilju masovnijeg učešća dijsapore na izborima?

Hadžiabdić: I moja posjeta SAD-u ima za cilj da na vrijeme upoznamo naše državljane i sa procedurama i sa rokovima. Također, prijavu za glasanje iz inostranstva moguće je dostaviti i putem e-maila, naravno da sva prateća dokumentacija mora biti skenirana. Pozivamo birače koji su glasali na prošlim izborima da, ukoliko do polovine juna na svoju adresu ne dobiju obrazac PRP-2, da se prijave za glasanje i dostave obrazac PRP-1 sa pratećom dokumentacijom. Jer poznato je da i poštanski saobraćaj zna često zakazati.

Bošnjaci.Net: Možete li nam pojasniti proces glasanja iz SAD-a, drugih zemalja, odnosno uopće dijaspore?

Hadžiabdić: Sva lica koja budu upisana u birački spisak da glasaju iz inostrantva na kućnu adresu će dobiti glasački paket. Bitno je da se striktno pridržavaju uputstva koje će biti u paketu.

Birački paket za glasanje izvan BiH sadrži:
• obrazac sa ličnim podacima birača sa uputama kako glasati koje su sadržane na poleđini obrazca,
• glasačke listiće za općinu odnosno izbornu jedinicu za koju je birač upisan u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH za izbore 2008. godine,
• dvije koverte, kovertu za glasačke listiće (bijela koverta sa crnom prugom koja osigurava tajnost glasanja) i povratnu kovertu sa odštampanom (povratnom) adresom Centralne izborne komisije BiH.

Planirano glasanje u Ambasadi u Washingtonu i Generalnom konzulatu u Chicago-u

Bošnjaci.Net: Postojili mogućnost da CIK otvori glasčka mjesta u DKP-eima i tako na lice mjesta obave registraciju i glasanje?

Hadžiabdić: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela odluku o diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u inostranstvu u kojima se planira organiziranje glasanja za Opće izbore 2010. godine. U SAD-u je planirano glasanje u Ambasadi BiH u Vašingtonu i Generalnom konzulatu BiH u Čikagu. Konačnu odluku o tome da li će zaista i biti organizirano glasanje u DKP-ima Centralna izborna komisija BiH će donijeti nakon 19. jula, kada ćemo znati koliko je birača zainteresirano da glasa na taj način i da li je isplativo organizirati izbore u određenom DKP-u.

Bošnjaci.Net: Šta očekujete od pojedinaca a šta od organizacija koje djeluju u dijaspori?

Hadžiabdić: Od pojedinaca očekujemo da se obrate Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za sve nejasnoće, a od organizacija da na pravilan način informišu naše birače u inostranstvu i da ih upućuju na Centralnu izbornu komisiju BiH.

Bošnjaci.Net: Poruka građanima BiH?

Hadžiabdić: Centralna izborna komisija BiH u ovaj proces ulazi sa maksimalnom odgovornošću prema svim učesnicima u izborima, ali isto tako očekujemo da će svoj dio odgovornosti preuzeti i politički subjekti koji će učestvovati na izborima, kandidati, mediji ali i birači. Uvijek podsjećamo birače da je jedini dan kada oni donose odluke, dan izbora i da taj dan iskoriste. Preporučujemo im da aktivno prate izborni proces i da na dan izbora svoj glas daju onom ko je najbolji.