Zajedničke Aktivnosti Ambasade BiH u Kanadi i KBSA

I. Inteziviranje aktivnosti u bileteralnim odnosima između Kanade i BiH u oblastima socijalnom i penzionom osiguranju, dvostruko oporezivanje, zaštite i unapređenja investicija, građanska i sudska prava.

II. Po pitanju dvojnog državljanstva konstatovano je da Kanada uvažava dvojno državljanstvo te sa tog aspekta za Kanadu nije potreban nikakav sporazum u smislu priznavanja bh državljanstva. U tom smislu KBSA će ponovo inicirati kod nadležnog organa u BiH izmjene Zakona o državljanstvu.

III. Ambasada BiH će se više angažovati u smislu apela na kanadske vlasti za potpunije finansiranje škola bosanskog jezika, te apela roditeljima – građanima BiH koji žive u Kanadi da ispolje više odgovornosti u smislu redovnog slanja svoje djece u škole bosasnkog jezika.

IV. Ambasador je upoznao KBSA sa pozitivnim četvorogodišnjim trgovinskim saldom izneđu BiH i Kanade. Međutim to ni izdaleka nije dovoljno. Razlog je nedostatak strategije marketinga najboljih vrijednosti BiH na kanadskom tržištu. Obostrano je izražena potreba za institucionalizacijom ekonomske diplomatije, te naročito Počasnog konzula Kanade u Torontu, ekonomskom, kulturnom i naučnom centru Kanade u kome živi 80% popilacije građana bh prijekla u Kanadi.

V. KBSA će pokrenuti inicijativu za izmjene Izbornog zakona BiH u smislu pojednostavljenja registracije i izlaska na izbore. KBSA predlaže mogučnost glasanja u diplomatskim predstavništvima BiH. Ambasador je istakao veoma dobru aktivnost KBSA u pogledu tumačenja značaja registracije i izlaska na izbore.

VI. Obostrano je izražena potreba za realizacijom inicijative KBSA o formiranju Kluba prijatelja BiH u Kanadskom parlamentu. Po tom pitanju nastaviti će se zajednička aktivnost Ambasade BiH i KBSA.

VII. Ambasada BiH i KBSA će se zajednički angažovati na planu ispitivanja mogućnosti studenskih razmjena između univerziteta u Kanadi i BiH. Također je dogovorena zajednička aktivnost po pitanju ispitivanja potrebitosti sporazuma između dvije zemlje u pogledu nostrifikacije diploma.

Poslije sastanka u Ambasadi BiH, održan je kraći radni dogovor u okviru lobi grupe KBSA za Kanadu. Dogovoreno je da lobi grupa ostane kao specijalizovani dio kongresa za lobistička pitanja bez potrebitosti registracije iste kao posebne organizacije. Takođe su dogovorene osnovne aktivnosti u procesu lobiranja za bošnjački i bh interes u Kanadi.