PROGLAS KBSA: Kakav Nam Treba Kongres u Sjevernoj Americi?

(Skinite u PDF Formatu)

PROGLAS KBSA: Kakav Nam Treba Kongres u Sjevernoj Americi?Preduvjet za napredovanje Bošnjaka na sjevernoameričkom kontinentu jeste jačanje njihove nacionalne, državne i teritorijalne svijesti. Sjevernoameričkim Bošnjacima je potrebna jasna strategija i vizija nacionalnog razvoja na bazi realne analize njihovog društvenog stanja u američkom i kanadskom društvu. Zato je potreban politički prostor za razvoj kulture tolerancije i dijaloga, unutar kojih neslaganja ideja ne znače lična neslaganja. Sjevernoameričkim Bošnjacima / Bosancima treba uvezanost na principu jednakih mogućnosti za sve.

Rastući broj Bošnjaka / Bosanaca u Sjevernoj Americi prati i rast njihovih nacionalnih, patriotskih i vjerskih potreba i zahtjeva. Potrebe za očuvanjem i jačanjem svih komponenti bošnjačkog bića i svih pozitivnih vrijednosti multidimenzionalnog bh društva i države u sjevernoameričkim društvima je izazov na koji sjevernoamerički Bošnjaci odgovaraju jačanjem Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA).

Da ne bi ostali u koritu utapanja u negativne tokove asimilacije, kanadski Bošnjaci / Bosanci su oformili KBSA, kao neovisan, nacionalni glas nasilno prognanog naroda koji neće da zaboravi istinu o svome porijeklu, historiji, tradiciji, kulturi i jeziku. Kanadski Bošnjaci i probosanske snage su uzeli tokove bošnjačkog odrastanja i nacionalnog stasavanja u svoje ruke, te ideju KBSA proširili prema Bošnjacima iz SAD. Tako zasvijetli KBSA u svojoj punoj jasnoći i svome vlastitom saomoočitovanju kao, sada već, neovisan glas sjevernoameričkih Bošnjaka.
Danas je ostvaren sklad razrješavanja zapletene sadašnjosti i budućnosti sjevernoameričkih Bošnjaka/Bosanaca. Dobivena je KBSA kao neprofitna, samostalna, neovvisna, nevladina i nestranačka organizacija koja ima za cilj suradnju, razmjenu, okupljanje i povezivanje Bošnjaka i probosanskih organizacija i zajednica u Sjevernoj Americi. Time su se stvorili uvjeti njihovog uspješnijeg djelovanja za interese BiH i Bošnjaka, za organizovano bošnjačko prihvatanje svih pozitivnih vrijednosti integracije u sjevernoamerička društva, za prezentiranje i povezivanje svekolike bošnjačke baštine, historije, kulture, tradicije, jezika i duhovnosti u SAD i Kanadi, za prezentiranje najboljih vrijednosti multidimenzionalnog bosanskohercegovačkog društva i države na najrazvijenijem području u svijetu.
Izabrani UO KBSA na Skupštini u St. Louisu, reformisan na Skupštini u Gr.Rapidsu, je prihvatio ritam bržih promjena. Iskustvo stečeno tokom dosadašnjeg rada će poslužiti novom UO KBSA da izvrši potrebne formalne promjene kao i da potpunije odgovori na zahtjeve sjevernoameričkih Bošnjaka.

Predstavljajući sjevernoameričke Bošnjake i državu Bosnu i Hercegovinu, UO KBSA osvježen novim mlađim, aktivnijim i obrazovanim kadrom, dokazuje da KBSA postaje sve snažniji, a kroz njega i privrženost i ljubav prema Bošnjacima i BiH. Odnos KBSA prema svom narodu i svojoj državi je uvjek bio čist, lišen utisaka, ličnog i sebičnog uzdizanja i materijalne dobiti. Čitav rad KBSA ide u aktivnom osmišljavanju za bošnjačko bolje sutra. Ne treba zaobići ni činjenicu da čitav ovaj rad proizilazi iz volonterskog angažmana, tako da to poprima jednu snažnu i neodoljivu dimenziju unutar bošnjačkog korpusa na sjevernoameričkom tlu.
Sa novim mladim snagama KBSA se sada širi i hoće da kroz Svjetski Kongres Bošnjaka objedini sve Bošnjake, ma gdje bili. Širi se da bi usmjerio bošnjačku mladost, pamet i ljubav prema BiH i tako ostavio trag bošnjačke bitnosti daleko u tuđini. KBSA ima jasno definiran program, strategiju i perspektivu djelovanja. Sa jasno definiranim ciljevima, zadacima i obavezama, KBSA neće kotirati samo u okvirima Sjeverne Amerike. KBSA treba i mora da bude integralni dio oblikovanja političke scene u BiH.
Poštovani građani BiH u Sjevernoj Americi, Amerikanci bošnjačkog porijekla i svi ostali Bošnjaci:

U ovom momentu kada pojedinci pokušavaju uništiti vaš neovisan glas, ujedinjen u okviru KBSA, odlučili smo da vam se obratimo javno.

Mi želimo KBSA koji će obuhvatiti što veći broj sjevernoameričkih Bošnjaka/Bosanaca na zajedničkom cilju jačanja njihove nacionalne svijesti. Nacionalna svijest sjevernoameričkih Bošnjaka / Bosanaca je u stagnaciji u odnosu na vjersku svijest koja, iako predstavlja kičmeni stup savremenog bošnjaštva, nije sama za sebe dovoljna i adekvatna da bi nacionalna politika Bošnjaka bila vođena ili ekskluzivno diktirana samo od strane izvjesnih bošnjačkih imama u SAD. U islamu je neosporivo od najveće važnosti princip Šure – demokratskog višeglasja zajednice i zato Nacionalnu organizaciju kao što je KBSA treba ipak da predvode nacionalni lideri. Miješanje vjere i politike ni u prošlosti nije donijelo prijeko potreben i od Bošnjaka željene rezultate. Naravno, mi jedni druge trebamo, ali na način da ćemo se međusobno uvažavati i podržavati, a ne raditi jedni protiv drugih.

KBSA treba temeljitu strukturalnu i organizacijsku reformu koja će moći odgovoriti novim zahtjevima sjevernoameričkih Bošnjaka. KBSA treba sačuvati aktivne starije a uključiti mlade sjevernoameričke Bošnjake/Bosance, obrazovane na svjetskim i lokalnim univerzitetima. Mi smo za temeljite pozitivne inovacije unutar rada KBSA. To smo počeli još prije dvije godine i to ćemo uz vašu pomoć i nastaviti.

KBSA želi obuhvatiti sve patriote koji su istinski za jedinstvenu, demokratsku, neovisnu,
suverenu, prosperitetnu državu BiH i otvoreno, slobodno, civilno društvo sa svim kulturnim, socijalnim, vjerskim slobodama koje takvo drushtvo sa sobom po definiciji nosi .

Zato vas pozivamo da nam se pridružite na Skupštini/Konvenciji KBSA u Jacksonville-u.

Pozivamo vam da se priključite KBSA, da svojim aktivnim učešćem u radu vaše krovne organizacije date svoj doprinos oblikovanju strateških interesa, ciljeva i vizije KBSA.

UO KBSA