Prof. Emir Ramic Na Čelu Instituta za Istraživanje Zločina Protiv Čovječnosti

Prof. Emir Ramic Na Čelu Instituta za Istraživanje Zločina Protiv ČovječnostiProf. Emir Ramić na čelu Odjeljenja za Sjevernu Ameriku Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Bivši predsjednik UO Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike imenovan za rukovodioca odjeljenja Instituta u Hamiltonu sa člijem da se prosire djelatnosti instituta i na Američkom tlu.

Predsjednik Upravnog odbora Instituta prof. Dr. Ismet Dizdarević o bitnim razlozima i potrebama formiranja Odjeljenja za Sjevernu Ameriku je rekao:

“Nažalost, živimo u vremenu sve većeg kršenja ljudskih sloboda i prava, s težnjom ne samo da se one urede i normiraju brojnim i raznovrsnim zakonima, već je evidentno i sve prisutnije njihovo raznovremeno i raznomjesno kršenje na najbrutalniji način u brojnim oblicima zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Iz ovoga je više nego jasno da su izvori i subjekti, kako ugrožavanja, tako i ugroženih, sve viši i raznovrsniji, što se vezuje za ostvarivanje osnovnih ljudskih, civilizacijskih i kulturnih potreba, kao što su potrebe za identifikacijom, pripadanjem i zaštitom od ugrožavanja, što se manifestuje kao univerzalni ljudski i društveni problem, koji je, ne samo društveno, već i naučno značajan. Rješavanje navedenih problema u savremenom svijetu nije moguće bez valjanih naučnih istraživanja, koja svojim rezultatima obezbjeđuju značajan, validan i pouzdan naučno-saznajni osnov za pristupanje rješavanju navedenih problema, organizovanju raznovrsnih društvenih akcija, ali i prognostiku tendencije kretanja društvenih procesa koji bi se drukčije usmjeravali, kako bi se negativne tendencije po obimu rasprostranjenosti sadržaja i intenzitetu značajnije smanjile.

Na prostoru Sjeverne Amerike, prema raspoloživim procjenama, boravi približno pola miliona ljudi, porijeklom sa prostora Bosne i Hercegovine, prisilno protjeranih za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, 1991.-1995. i isti su žrtve brojnih i raznovrsnih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, posebno žrtve genocida iz reda Bošnjaka. To je za Bosnu i Hercegovinu ogroman ljudski potencijal koji iznosi oko 10% ukupne populacije stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Polazeći od osnovne djelatnosti Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, koji, u skladu s njom, planira, priprema i organizuje realizaciju naučnih istraživanja – po tipu teorijskih i naučnih empirijskih, po karakteru longitudinalnih i panel istraživanja, kontinuirano i sukcesivno sa polazišta i interdisciplinarnog pristupa, od značaja za nauku i aktuelnu savremenu praksu, neophodno je predmetnim istraživanjima obuhvatiti i prinudno iseljenu populaciju iz Bosne i Hercegovine, koja sada živi na prostoru Sjeverne Amerike.

Imajući u vidu značajnu prostornu udaljenost i prostor na kojem boravi, živi i radi definisana populacija, kao i teškoće organizovanja realizacije naučnog istraživanja sa prostorne distance, što uključuje angažovanje odgovarajućeg broja istraživača i značajna finansijska sredstva koja prevazilaze mogućnosti Instituta, jedino je racionalno i efikasno organizovati Odjeljenje Instituta, sa sjedištem u Hamiltonu, koje će, u skladu sa Pravilima Instituta i osnovnom istraživačkom koncepcijom, orijentacijom, a po modelu tipskih projekata, sprovoditi istraživanja na prostoru Sjeverne Amerike.

Rezultatima naučnih istraživanja, do kojih će se doći kroz naučnu proceduru, primjenom odgovarajućih metoda naučnog saznanja i naučnog istraživanja obezbjeđuje se pouzdano i istinito naučno saznanje koje će, na odgovarajući način, biti saopšteno naučnoj, političkoj i opštoj javnosti, odnosno javnom mnjenju o događanjima, događajima i izvršenim zločinima protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Republici Bosni i Hercegovini na kraju XX stoljeća nad stanovništvom svih naroda, a posebno Bošnjaka.”

Djelatnost Odjeljna institute u Hamiltonu bi bile sljedeće:

 • učestvuje u pripremama i realizaciji projekata iz oblasti istraživanja holokausta, genocida i drugih zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
 • priprema, inicira, predlaže, organizuje i usmjerava naučnu saradnju Instituta (Odjeljenja za Sjevernu Ameriku) sa relevantnim naučnim i drugim institucijama i naučnim kadrovima sa prostora Sjeverne Amerike
 • učestvuje u izradi edukacijskih programa istraživača holokausta i genocida, te predlaže angažovanje odgovarajućih kompetentnih naučnika u realizaciji tih programa;
 • vrši planiranje, programiranje i organiziranje međunarodnih naučnih i stručnih skupova na raznovrsne teme iz oblasti istraživanja holokausta, genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava;
 • otkriva, identifikuje i utvrđuje edukacijske potrebe za povremenim predavanjima, savjetovanjima, panelima, okruglim stolovima, konferencijama i drugim edukacijskim oblicima namijenjenim bosanskohercegovačkoj dijaspori i naučnoj i stručnoj javnosti na prostoru Sjeverne Amerike;
 • planira, priprema i organizuje realizaciju po tipu pretežno empirijskih naučnih istraživanja;
 • angažuje se na polju izdavačke djelatnosti Instituta, tako što vrši prevod rezultata istraživanja Instituta, sa bosanskog na engleski jezik i obrnuto;
 • otkriva izvore finansiranja i angažuje se na obezbjeđenju materijalno-tehničkih i drugih uslova za što uspješniju realizaciju naučnih istraživanja;
 • prati izdavačku djelatnost na prostoru Sjeverne Amerike i naučnu i stručnu literaturu od interesa i značaja za djelatnost Instituta;
 • prikuplja, sređuje, sistematizuje i čuva relevantnu dokumentacionu građu od interesa za plansko-programsku djelatnost Instituta;
 • učestvuje i neposredno izvršava poslove i zadatke koje dobije od Instituta

Izvanredan izbor i odluka Univerziteta u Sarajevu

Dr Smail Cekic obrazlaze: Emir je pisao: “Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, bazirano na etno-teritorijalnim principima, je direktan rezultat genocida i kao takvo mora biti ukinuto. Ono se mora uskladiti sa uređenjem koje je postojalo prije započinjanja genocida, što uključuje i teritorijalno ustrojstvo Bosne i Hercegovine. Svi praktični efekti genocida se moraju poništiti, što uključuje i efektivan i samoodrživ povratak svih preživjelih žrtava genocida u svoje prijeratne domove uz garantovanje ekonomskih, političkih, bezbjedonosnih i kulturnih prava povratnicima. Bosna i Hercegovina mora povratiti karakter istinske multietničke države na svakom dijelu svoje teritorije, status koji je imala do započinjanja projekta genocida koji je rezultirao stvaranjem etničko-čistih teritorijalnih cjelina.

Potomci žrtava genocida, preživjele žrtve genocida, kao i država Bosna i Hercegovina, moraju biti obeštećeni u materijalnom smislu, kako bi se omogućilo ispunjavanje primarnih obaveza iz gornjih navoda. Bosna i Hercegovina mora donijeti zakon o zabrani negiranja genocida, te osigurati najstrožiju i najširu primjenu tog zakona. Politički predstavnici Bosne i Hercegovine moraju insistirati i istrajati na zahtjevima da Srbija i Crna Gora prihvate punu pravnu, političku, materijalnu i moralnu odgovornost za genocid, te da se obavežu da će u potpunosti podržavati i pomagati poništavanje efekata genocida i sprječavati bilo kakve buduće pokušaje za ponavljanje genocida u Bosni Hercegovini”.

Emir je branio čast Bošnjaka svojim perom u vremenu kada sile zla nisu prestale atakovati na Bosnu i Hercegovinu i njen najbrojniji narod. On je jedan od svijetlijih primjera koji ukazuje na mogućnost da Bošnjaci mogu imati bolju i sretniju budućnost samo ako budu jedinstveniji i dosljedniji u borbi za opstanak naroda i države.

Emir je u dijelu svijeta koji mnogi smatraju najrazvijenijim otvoreno i javno digao bošnjački glas istine o genocidu, tražeći pravdu prema zločincima. Pokušao je Bošnjake motivirati da se okrenu vlastitoj tradiciji i originalnosti, koja zagovara put sredine, umjerenosti i solidarnosti. Neumorno je ukazivao na opasnost i njene posljedice kojima su Bošnjaci i dan danas izloženi. Posebno je isticao da Bošnjaci u Sjevernoj Americi iz sjevernoameričkih društava trebaju uzeti ono što će ih činiti jačim i organizovanijim, uz njegovanje pozitivnih običaja, dobrih navika, kulture i tradicije bošnjačkog naroda.

Neumorni borac za svakog Bošnjaka, Bosanca, vječiti zaštitinik potlačenih, ugnjetovanih, silovanih, rodoljub i patriota Emir Ramić nastavlja svoj rad. Poželimo mu sve najbolje na novom zadatku koji domovina odabrala za njega.