Pismo KBSA Miroslavu Lajčaku

Mr. Miroslav Lajčak
Visoki predstavnik i EU Specijalni izaslanik
 
Poštovani Visoki predstavniče Lajčak,

Pišem Vam u ime Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} koji zastupa interese večine od 350.000 američkih i kanadskih Bošnjaka. Ozbiljno smo zabrinuti zbog nedostatka napretka u reformi policije Bosne i Hercegovine {BiH i također sa Vašim nedavnim prijedlogom u vezi reforme policije u BiH.  Evropska Unija {EU} je navela reformu policije i saradnju u pravnom gonjenju ratnih zločinaca kao ključne uslove za BiH da dobije dogovor o udruženju, što je prvi korak ka punom članstvu u EU.

Među tim EU načelima reforme policije se nalaze zakonodavstvo (zakonodavna tijela) na nivou države, savezni budžet kao i uspostavljanje novih policijskih regiona da bi se stvorila i ostvarila bolja funkcionalnost.  Mi zahtijevamo da se ova načela zadrže u nacrtu dokumenta.  Mnogi Bošnjaci još uvijek nisu u stanju da se vrate svojim kućama, jer se policija Republike Srpske {RS} još uvijek sastoji od pripadnika jedne etničke grupe koja diskriminira Bošnjake. 
 
BiH ima jedinstvenu vojsku, ali ne i policiju.  BiH mora imati jedinstvenu policiju ako će da izbjegne konflikte u budućnosti.  Američki i kanadski Bošnjaci su  protiv bilo kakvog nacrta reforme koji će dozvoliti policiji RS da ostane u svojoj trenutnoj formi i sa trenutnom strukturom i hijerarhijom.
26tog februara 2007. godine Međunarodni sud pravde je donio presudu kojom se institucije političkog entiteta RS smatraju odgovornima za genocid u Srebrenici i za druge ratne zločine.  Ova presuda jasno ukazuje na odgovornost policije RS za kršenja ljudskih prava i  terora protiv civila tokom rata protiv BiH. 
 
Ovo je samo po sebi dovoljan razlog da se rasformira kriminalna grupa policije koja radi unutar RS.
 
Sljedeće stvari se navode u 31om izvješću Visokog predstavnika za Implementaciju dogovora o miru u BiH, Generalnom sekretaru Ujedinjenih Nacija:

 • Decembra 2006-te, Direktorat za Implementaciju restruktuiranja policije (“Direktorat”) je završio svoj finalni izvještaj od 36 stranica, “Predloženi plan za implementaciju reforme policijskih struktura u BiH,” kako je i bilo naloženo Dogovorom o restruktuiranju policijskih struktura (Politički dogovor) u oktobru 2005.
 • Dolazilo je do mnogih odugovlačenja, koja su većinom bila prouzrokovana od strane vlade RS i njihove opstrukcije i primjedbi na legitimnost procesa, uprkos činjenici da je Nacionalna skupština RS usvojila Politički dogovor i da su Srpski ministri podržavali formiranje Direktorata.
 • Kao rezultat ovih odugovlačenja i obstrukcija, izvještaj je kasnio tri mjeseca od datuma koji je određen Političkim dogovorom iz oktobra 2005-te , a bez nekih elemenata naznačenih tim dogovorom.  Konkretno, izvještaj ne sadrži nacrte pravnih akata ili pravilnika, period u okviru kojeg mora da se sprovede opšta implementacija, a ni karte novih policijskih regiona. 
 • Predloženi policijski sistem predviđa integrisanu strukturu na organizacionom nivou sa decentraliziranom upravom policije i decentraliziranim donošenjem odluka.  Konsolidacija administrativne uprave (socijalna pomoć, finansije, nabavka, IT/komunikacije) usluge koje se trenutno dupliciraju u svih petnaest policijskih uprava je vjerojatno najdalekosežniji aspekt promjene predložene u izvještaju.
 • Novi sistem također predviđa jedinstven centar za sudsku medicinu kao i jedinstvenu policijsku akademiju.  Iako bi u buduće Direktor policije i Direktorat za Policijsku koordinaciju pružali operacionu hijerarhiju, lokalne operacije policije bi se izvršavale sa znatnom autonomijom.
 • Izvještaj također nudi konkretna rješenja, dizajnirana da pomognu sa implementacijom principa na osnovu tri glavne smjernice date od strane EU:

1. Sve zakonodavne i budžetske kompetencije vezane za policiju moraju biti na državnom nivou
2. Ne smije biti političkog miješanja u operacioni rad policije.
3. Funkcionalni lokalni policijski regioni se moraju odrediti na osnovu tehničkih kriterija policijskog rada, s tim da će operaciona komanda biti na lokalnom nivou.

 • Što se tiče prvog načela, u izvještaju se jasno navodi da samo država mora imati zakonodavnu moć, te da drugi nivoi vlade ne mogu donositi zakonodavne mjere u vezi policije.  Izještaj također predviđa da Parlamentarna skupština BiH usvoji jedinstven policijski budžet.  U pogledu drugog načela, izvještaj predviđa mnoge mehanizme nadzora, koji bi bili dizajnirani da spriječe miješanje politike u policijski rad, većinom kroz parlamentarne nadzorne odbore i institucije kao što su Nezavisn komisija i Javni žalbeni ured.   Što se tiče trećeg načela u izvještaju su nabrojane konkretne tehničke direktive i kriterija za formiranje lokalnih policijskih regija, ali izvještaj ne sadrži kartu sa uspostavljenim regionima.

U Vašm govoru septembra 6tog u Parlamentarnoj Skupstini BiH ste dali sljedeću izjavu: “Izolacija ili integracija – u ovom trenutku to je vaš izbor i vaša odgovornost.”  Ovo se može ostvariti prateći osnovna načela Reforme policije.  I više je nego očigledno da dolazi do jednostrane obstrukcije pokušaja stvaranja jedinstvenih policijskih snaga od strane RS na čelu sa Miloradom Dodikom.  Također ste ponovili tri EU načela:

 • Prvo EU načelo zahtijeva da se sve zakonodavne i budžetske odluke u svim stvarima vezanim za policiju donose na državnom nivou.  Ovo znači da između ostalih stvari samo Parlamentarna skupština BiH, smije usvajati zakonodavne i budžetske odluke vezane za policiju.  Što znači da bi u buduće sve policijske agencije bile legalno definirane i također bi se smatrale organima države BiH.
   
 • Drugo načelo – da ne smije biti političkog miješanja u rad policije – znači tačno ono što i govori: postojat će nadzor pri određivanju smjera rada policije, ali operaciona nezavisnost mora biti zagarantovana.  Sjevernoamerički Bošnjaci znaju da  ogromna većina građana BiH zagovara eliminiranje politike iz svakodnevnog rada policije.
   
 • Treće načelo – da funkcionalni lokalni regioni rada policije moraju biti formirani na osnovu tehničkih kriterija policijskog rada, pri čime se operaciona komanda izvršava na lokalnom nivou, je najbolji način da se rad policije dovede na nivo zajednice kojoj u principu i treba da služi.

Molimo Vas da ova načela dovedu do pravičnog i poštenog riješenja policijske reforme, koja bi dovela do jedinstvenih policijskih snaga sa jedinstvenim amblemom koji istinski predstavlja BiH i njene građane.  Bilo šta drugo bi bilo protiv načela same EU i samih OHR-ovih izvještaja Ujedinjenim Nacijama i dogovora napravljenih u prošlosti.  Nemojte nagraditi srpske političare  iz RS za njihov opstrukcionizam.  Nagradite bosanske građane pravednim riješenjem.

Emir Ramić
Predsjednik UO KBSA